ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Софија Вртикапа, Шеф одсјека
Телефон: 059/273-460, локал 15
E-мејл:
sonja.vrtikapa@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана на промјену личног имена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену, чл. 9, 10. и 11. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 27/93, 15/2000); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Градска административна такса на рјешење о промјени личног имена 50 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Име / презиме које се жели промјенити
Име / презиме које се жели узети
Разлог за промјену имена
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Увјерење да се не води кривични поступак Основни суд Оригинал / овјерена копија
Увјерење о пребивалишту или овјерена фотокопија личне карте МУП РС Оригинал / овјерена копија
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Оригинал / овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац