ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Раде Дрињак, Самостални стручни сарадник за пољопривреду и рурални развој
Телефон: 059/272-996
E-мејл:
rade.drinjak@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита пољопривредног земљишта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту, чл. 34. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за промјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе Висина накнаде зависи од класе земљишта, и израчунава се тако да се катастарски приход увећава: а) 500 пута за 1. класу земљишта, б) 400 пута за 2. класу земљишта, в) 300 пута за 3. класу земљишта, г) 200 пута за 4. класу земљишта, д) 100 пута за 5, 6, 7. и 8. класу земљишта. Уколико се ради о привременом објекту накнада се умањује за 50% у односу на трајну промјену намјене
земљишта.
5620990000055687 Врста прихода: 722425, прималац: Буџет Републике Српске
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Локација пољопривредног земљишта
Мјесто
Број ЗК улошка
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Шта се намјерава на наведеној локацији
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат, помоћни објекат, стамбено-пословни објекат, пословни објекат или остало)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Локацијски услови / Рјешење о легализацији Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за просторно уређење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из посједовног листа (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, а за привремено претварање намјене земљишта 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац