ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција чамаца и обезбјеђивање безбједности пловидбе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о унутрашњој пловидби, чл. 60. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 58/01, 33/06 и 50/10); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавању чамаца регистарским ознакама, чл. 2. и 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 03/07, 56/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе За сваку календарску годину: за чамце без моторног погона 50 KM, за чамце са моторним погоном 100 KM. Корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду 50 KM 5620990000055687 Врста прихода: 722511, буџетска организација: 1648001, прималац: Буџет Рeпублике Српске
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Градска административна такса за упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе 20 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Адреса
Контакт телефон
Предмет захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о способности чамца / скеле за пловидбу Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Записник о баждарењу чамца унутрашње пловидбе Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Записник о извршеном основном / редовном / ванредном прегледу чамца / скеле Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Доказ о власништву чамца (овјерена писмена изјава, рачун о куповини или уговор) Подносилац захтјева или уговорне стране Оригинал / овјерена копија
Пловидбена дозвола (код продужења пловидбене дозволе) Одјељење за привреду Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплати накнаде за кориштење објеката безбједности пловидбе Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година, а пловидбена дозвола се продужава сваке године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац